HG 1/144 スサノオ(6月発売予定、1,575円)

HG 1/144 スサノオ(6月発売予定、1,575円)