KHR-3HVベース同士の戦いとなった、震電 VS ジャッキーチャン

KHR-3HVベース同士の戦いとなった、震電 VS ジャッキーチャン