KHR3兄弟が勢揃い。左からKHR-1、KHR-3HV、KHR-2HVの順。KHR-3HVは脚が長くなり、背も高くなった

KHR3兄弟が勢揃い。左からKHR-1、KHR-3HV、KHR-2HVの順。KHR-3HVは脚が長くなり、背も高くなった